Endüstriyel otomasyon, dijital ve donanımsal teknolojilerin üretim alanlarında aktif olarak kullanılmasıyla birlikte ortaya çıkan bir kavram olup Endüstri 4.0 ve Sanayi 4.0 kavramları ile oldukça yakın bir ilişkiye sahiptir. Sanayileşmedeki değişim ve gelişimi ifade eden bu kavramlar, endüstriyel otomasyon sistemlerinin çerçevesini çizmiş ve onun “üretim alanlarındaki robotlar ve insanlar arasındaki iş dağılımını belirleyen otomatik sistemler” şeklinde genel bir tanıma sahip olmasını sağlamıştır. Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği (ENOSAD)* Başkanı Dr. Hüseyin Alıcı’nın bir açılış konuşmasında** “sanayide dijital dönüşüm” olarak ifade ettiği Sanayi 4.0 ve Endüstri 4.0 devrimlerinin üretim alanında neden olduğu değişimlerle birlikte endüstriyel otomasyon kavramının tanımı da genişlemiş ve günümüzde “endüstriyel çalışma alanlarındaki bilgi teknolojilerinin kapsamına giren yazılım, matematik, bilgisayar, elektronik, robotik ve mekanik bileşenlerinin insanlarla arasındaki görev dağılımı yapmak suretiyle üretimdeki verimliliği arttırma” şeklinde ifade edilmeye başlanmıştır.

Dünya’da teknoloji alanındaki gelişmelerle birlikte özellikle bilgi teknolojilerine yönelik büyük bir eğilim başlamış ve her alanda olduğu gibi üretim ve imalat alanları da yazılım ve robotik sistemlerini kullanarak bilgi teknolojilerinde yaşanan bu dönüşümü, üretimde sağlanacak otomasyon ile verimliliği arttırma amacıyla uygulamaya başlamıştır. Endüstriyel çalışma alanları başta olmak üzere sanayideki üretim alanlarının tamamında firmalar, rekabet edilebilirliklerini arttırabilmek için otomatik çalışan sistemleri üretim aşamalarına entegre etmeye başlamış ve robot kol teknolojisi gibi insan harici araçlar, imalat süreçlerinde aktif bir oyuncu haline gelmiştir. Tüm bu değişim ve gelişmeler aslında, firmaların ihtiyaç duyduğu hızlı üretim, masraf azaltma ve üretimde verimliliği arttırmaya yönelik adımlardır. Endüstriyel otomasyon sistemlerinin nihai amacı da firmaların üretimdeki verimliliği sağlama hususunda belirtilen hedeflerine ulaşmasını sağlamaktır. Bu nedenle ürün imalatı süreçlerinde insan ve robot iş birliğinin yarattığı fırsatları daha net bir şekilde görebilmek adına otomasyon nedir? Sorusuna detaylı bir cevap vermek gerekmektedir. Böylece POYRAZ.TECH olarak sunduğumuz danışmanlık hizmeti başta olmak üzere otomasyon hedefli tüm hizmetlerin önemi ve gerekliliği çok daha iyi anlaşılabilecektir.

* ENOSAD, kurumsal üyelik sisteminin uygulandığı bir dernek olup 2018 yılı resmi rakamlarına göre 107 sanayi kuruluşunun üye olduğu bir tüzel kişiliktir.
** 2018 yılında düzenlenen “Sanayi 4.0 Önde” panelinde gerçekleştirilmiştir.

Otomasyon Nedir?

Günlük hayatımızda otomatik çalışan sistemleri ifade etmek için kullandığımız bu kavram, üretim piyasasında rekabet etmek isteyen firmaların otomasyon nedir? Sorusuna cevap aramasıyla birlikte özellikle sektörel bazda gündemde kalmayı başarmıştır. Bu konuya ilişkin kullanıcılar tarafından arama motorlarında yapılan aramalar da “Tablo-1”* olarak aşağıda gösterilmiştir. Belirtilen tabloda da görüldüğü üzere elde edilen verilerden anlaşılmaktadır ki otomasyon kavramına duyulan ilgi inişli çıkışlı bir grafiğe sahip olsa da her daim güncelliğini korumuştur. Peki üretim ve imalat yapmakta olan firmaların ilgisini çeken bu sistemlerin önemi nedir? Üretim piyasalarındaki makineleşmenin getirdiği zorlu rekabet koşullarında ayakta kalmak ve güçlenerek yola devam etmek isteyen firmaların kayda değer bir değişime kapı aralayabilmesinde bu sistemler nerede konumlanmaktadır? İşte belirtilen tüm bu sorular, otomasyon nedir? Sorusuna verilecek cevap ile netleştirilebilecektir.

* Türkiye’de gerçekleştirilen Google aramalarının 12 aylık grafiğini göstermektedir.

Endüstriyel Otomasyonun Sağladığı Avantajlar ve Fırsatlar

Otomasyon; üretim ve imalat süreçlerinde makinelerin kullanılması, insan ve üretim sürecine dahil olan robotlar arasında koordineli bir iş dağılımı yapılması, otomasyoncu olarak mesleklerini icra eden kişilerin kontrol ünitelerinin arasındaki organizasyonu sağlayıp denetlemesi suretiyle üretimdeki verimliliği arttırma olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımdan da anlaşılmaktadır ki otomasyon nedir? Sorusunun en yüzeysel cevabı aslında, mal ve hizmet üretimindeki verimliliğin robot kol gibi yazılım ve donanımın bir arada kullanıldığı teknolojik cihazların imalat süreçlerine dahil edilerek optimize edilmesidir. Endüstriyel otomasyon ise tüm bu üretim sistemlerinin yani otomasyonun endüstriyel çalışma alanında uygulanması veyahut sanayinin içerisindeki imal süreçlerine entegre edilmesidir.

Tüm bu araçları kullanarak firmalar, sürekli gelişen ve değişen piyasalarda rekabet etme potansiyelini arttırabilmek amacıyla makine gücünden faydalanmayı isteyerek otomasyon sistemlerini, özellikle üretim safhasında kullanmayı tercih etmektedir. İşte bu noktada profesyonel danışmanlık hizmeti alınması gerekliliği gündeme gelmektedir. Çünkü alınacak hizmetle birlikte üretim süreçleri en baştan inşa edilecek, insan gücüyle makineler arasındaki koordinasyon hatasız olarak kurgulanacak ve firmanın üretimdeki verimliliği maksimize edilecektir. Belirtilen hizmetleri sağlamanın yanı sıra Avrupa standartlarında hazırlanacak bir endüstriyel otomasyon planına ihtiyaç duyulacaktır. Bu ihtiyaçların ve gereksinimlerin farkında olan firmamız POYRAZ.TECH, sizlere danışmanlık dahil olmak üzere otomasyon sistemlerinin inşası gibi tüm hizmet alanlarında profesyonel hizmet sunmak için yanınızda olacaktır.

Otomasyon Seviyeleri

Firmaların robot teknolojileri kullanarak sistemlerini otomatikleştirmesi, belli bir süreç dahilinde gerçekleşmektedir. İşte bu süreçlerde dijital ve donanımsal dönüşümünü sağlamaya çalışan firmalar, farklı seviyelerde konumlanabilmektedir. Bu seviyeler, otomasyon seviyeleri olarak adlandırılmaktadır. Bazı fabrikalar yarı otomasyona sahipken bazıları tam otomasyona sahip olabilmektedir. Seviyelerin belirlenmesindeki temel kriter ise fabrikadaki üretim süreçlerine dahil olan insanların ve makinelerin oranları ve sayılarıyla ilgilidir. Endüstriyel çalışma alanındaki insan gücü, robot kol gibi üretime hız ve verimlilik katan makinelerin sayısından fazla ise bu üretim alanına sahip fabrikanın yarı otomasyona sahip olduğunu; eğer belirtilen alandaki insan gücü, makinelerin sayısından az ise tam otomasyona sahip olduğunu söyleyebilmekteyiz. Tam otomasyona sahip olan firmaların, “Tablo-2”* olarak aşağıda gösterilen bileşenlere ulaşabilmek için yeterli olan niteliklere daha yakın olduğunu ve Sanayi 4.0 seviyesinde hizmet sunma potansiyelinin daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

* Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu (MAKFED) tarafından hazırlanan Makine İmalat Sektörü Türkiye ve Dünya Değerlendirme Raporu, s. 148, 2018

Endüstriyel Otomasyonun Sağladığı Avantajlar ve Fırsatlar

Endüstriyel Otomasyon Sistemlerinin Sağladığı Avantajlar

Otomasyon kavramına ilişkin yukarıdaki detaylı açıklamaları yaptıktan ve dijitalleşmenin sağladığı olanaklardan faydalanmak suretiyle üretimdeki verimliliği arttırmak adına robot kol gibi otomatik sistemleri kullanmanın Saniye 4.0 üzerindeki etkisine değindikten sonra imalat süreçlerine insan gücüne dayanmayan makine sistemlerinin entegre edilmesine yani endüstriyel otomasyon sisteminin sağladığı olanaklara değinebiliriz. Üretim süreçlerinin yeniden inşa edilip verimliliğin optimize edilmesi sonucunda elde edilecek avantajları ve fırsatları, maddeler halinde şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Düşük maliyet
  • Yüksek hızda ve oranda üretim
  • Yüksek oranda esneklik
  • Hata payında azalma
  • Kontrol edilebilirlik ve denetim
  • Ürün imalatında nicelik ve nitelik artışı
  • Rekabet edebilme potansiyelinde yükseliş
  • Kar maksimizasyonu

Görüldüğü üzere endüstriyel otomasyon sistemlerinin kullanılması ve imalat süreçlerine entegrasyonunun sağlanması, yukarıda maddeler halinde sayılan tüm avantajları firmalara sağlayarak verimliliği maksimize etmektedir. Böylece tam otomasyonlu firmaların piyasadaki rekabet edebilme potansiyeli oldukça yükselmekte, net karları da maksimum seviyeye ulaşmaktadır. Tüm bunları, otomasyoncu olarak nitelendirilebilecek ve tecrübesiyle sektörün doğrudan içerisinde yer alan bir şirket olarak sizlere detaylı olarak tek tek açıklamak, yerinde bir tercih olacaktır.
1. Düşük Maliyet: Üretim süreçlerindeki endüstriyel otomasyon ile insan gücüne duyulan ihtiyaç en düşük seviyelere indirilmektedir. İleri teknoloji robotların ürün imalatlarını gerçekleştirmesiyle üretim faaliyetlerinin devam etmesi için gerekli olan personel sayısı oldukça azaltmakta ve tam otomasyonun sağlanması halinde otomasyoncu personel harici hiçbir insan kaynağına ihtiyaç duyulmamaktadır. Böylece personel istihdamıyla birlikte gerçekleşen sigorta, ikramiye, eğitim, ücretli izin, resmi ve dini tatillerde izin, iş kazanlarından doğan tazminatlar gibi masraf kalemlerinin ortadan kalkması sağlanmaktadır. Üretim aşamalarında kullanılan robot kol ve benzeri makineler, personelin yapabileceği her faaliyeti gerçekleştirebilmektedir. Sonuç olarak; personel için harcanan giderler sıfırlanarak düşük maliyetli üretim gerçekleştirilebilmekte ve ortaya çıkan artı değer katma değerli yatırımlara yönlendirilebilmektedir.

2. Yüksek Hızda ve Oranda Üretim: İnsan kaynağına duyulan ihtiyacın azalması ve tüm süreçlerde makinelerin kullanımının arttırılması ile imal edilen ürün miktarında yüksek oranlara ulaşılabilecek ve gerçekleştirilen endüstriyel otomasyon sayesinde yüksek hızda üretim yapılabilecektir. Kullanılan robotların üretim sürecine katkıda bulunmasındaki en önemli kabiliyeti, yüksek hızda ve oranda üretim yapabilmesidir. Çünkü otomasyon sistemlerinin entegrasyonun sağlanmasının akabinde makineler, insani ihtiyaçlardan olan beslenme, dinlenme, motivasyon gibi gereksinimlere ihtiyaç duymadığından ötürü çalışan bir personele kıyasla üretimdeki verimlilik bağlamında ürün imalatını çok daha hızlı gerçekleştirebilmektedir. Bu hususta firmamızın tasarladığı ve sistem entegrasyonunu sağladığı robot kol gibi otomatik üretim araçlarının inşası ve sürecin yapılmasına ilişkin bilgi almak için danışmanlık hizmetimize başvurarak bilgi alabilirsiniz.

3. Yüksek Oranda Esneklik: Esneklik kavramı ile ifade edilmek istenen kalıp dışına çıkabilme yetisidir. Endüstriyel otomasyon sonucunda imalat süreçlerine dahil edilen ve hatta üretimin tamamının emanet edildiği makineler, yine insan kaynağından farklı olarak hiçbir eğitime ihtiyaç duymazlar. İhtiyaçları olan tek şey onları yönlendirebilecek, yazılım altyapısını kurgulayabilecek ve donanım olarak onları yeterli düzeye getirebilecek otomasyoncu olarak görev alabilecek bir personeldir. Otomasyonun sağlanamadığı fabrikalarda çokça istihdam edilen personelin şirket politikasında veyahut üretim yöntemlerinde yapılacak tüm değişikliklerde bilgilendirilmesi ve hatta buna yönelik eğitimlerin mevcut çalışanlara sağlanması gerekmektedir. Ancak üretim sürecine robot kol entegre edilmesi, bu ihtiyacı da ortadan kaldıracak ve birkaç bilgisayar kodu ile tüm sistem istenilen hedefe kanalize edilebilecektir. Böylece makinelerin sahip olduğu esneklik özelliği sayesinde hem personel eğitimi maliyetlerinden kaçınılmış olacak hem de hiçbir aksama olmadan üretime devam edilebilecektir.

4. Hata Payında Azalma: Endüstriyel çalışma alanlarında otomasyon sistemlerinin aktifleştirilmesiyle birlikte insana özgü bir kusur olan hata yapma problemi, kolay bir şekilde aşılacaktır. Eğer üretim süreçlerinde kullanılan makinelerin yazılım ve donanım bağlamında kurulmasındaki süreçlerde görev alan otomasyoncu olarak nitelendirilebilecek uzman kişiler, herhangi bir hata yapmazsa, üretim süreçleri de hiçbir farklı varyasyon düşünülmeden veya ele alınmadan hatasız olarak devam edecektir. Firmalara bu büyük avantajı sağlayan endüstriyel otomasyon, imalat sonraki süreçler olan satış ve pazarlama süreçlerinde de ürünlerin ayıpsız ve eksiksiz olarak ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Belirtilen ihtimaller dışında herhangi bir hata payı olmadığı ve bu hataların ortaya çıkma ihtimali de oldukça düşük olduğu için aslında hata payında azalma olarak nitelendirmeden ziyade bu avantaj, hata payının sıfıra indirilmesi olarak da isimlendirilebilecektir.

5. Kontrol Edilebilirlik ve Denetim: Tam otomasyon sağlayamamış fabrikalarda insan gücünün kullanılmasından kaynaklı denetim sorunları gündeme gelmektedir. İnsanların tüm davranışlarının ve tercihlerinin otomatik olarak kontrol edilmesinin mümkün olmaması sebebiyle endüstriyel otomasyon sistemlerinin entegre edilmediği üretim tesislerinde denetlenememe sorunundan doğan kar kayıpları ortaya çıkmakta ve aynı zamanda üretim de yavaşlamaktadır. Gerekli koordinasyonun sağlanabilmesi için tek değişkenli ve tercihleri, davranışları kontrol edilebilen robotların kullanılması denetim açısından olmazsa olmazlardan bir tanesidir. Otomasyon sistemleri sayesinde üretim sürecini sağlayan makinelerin tüm verileri tek bir ekranda görülebildiği ve analiz edilebildiği için ihtiyaç duyulan denetimler de kolaylıkla sağlanabilmektedir. Böylece kontrol edilebilirlik düzeyi maksimize edilmekte ve ürün imalatında herhangi bir aksaklığa yer vermeden koordineli bir şekilde çalışılabilmektedir.

6. Ürün İmalatında Nicelik ve Nitelik Artışı: Üretim sahasında ağırlıklı olarak robotların kullanılmasıyla birlikte ürün imalatında hem nicelik hem de nitelik temelli kayda değer bir artış gerçekleştirilebilecektir. Endüstriyel otomasyon sayesinde insan gücüne ihtiyaç duymaksızın üretim süreçleri hızlandırılacak ve hata oranları neredeyse sıfırlanacaktır. Böylece kısa sürede kaliteli ve çok sayıda ürün imalatı yapılabilecektir. Otomasyon sistemlerinin sağlamış olduğu bu büyük avantajla birlikte imalat süreçlerini iyileştiren firmalar, satın alma ve satış potansiyellerini de yükselterek arz talep noktasında eşsiz bir fırsat yakalayacaktır. Ürün imalatında nicelik ve nitelik artışını sağlamak için tasarlanan robot kol gibi mekanik araçların her aşamasına ilişkin sistemsel bilgi aktarımı POYRAZ.TECH bünyesindeki danışmanlık hizmetleri kapsamında verilmekte ve bu hizmetin yanı sıra otomasyon sisteminin kuruluşuna ilişkin fiziksel hizmetler de sağlanmaktadır.

7. Rekabet Edebilme Potansiyelinde Yükseliş: Firmaların rekabet avantajı sağlayabilmesindeki en büyük etken, üretim aşamalarında ihtiyaç duyulan otomasyonu sağlayabilmelerine bağlıdır. Endüstriyel otomasyon, yukarıda da açıklandığı üzere bu temel bileşeni yerine getirmek için kullanılan bir sistemdir. Piyasanın rekabetçi koşulları içerisinde avantajı elden bırakmamak isteyen şirketlerin tamamen otomatik üretim süreçlerine geçmesi, dijital ve donanımsal dönüşümünü sağlaması, yani kısaca insan gücüne duyulan ihtiyacı sıfırlaması gerekmektedir. Tüm bu niteliklere sahip olan firmalar, düşük maliyetle, hızlı ve kaliteli üretim yapabilecek, böylece arz ve talep dengesini üst çıtaya çekmek suretiyle eşi benzeri olmayan bir rekabet avantajı yakalayabilecektir. Endüstri 4.0 da tam anlamıyla bu rekabet avantajını edinebilmek için firmaların yöneldiği dönüşümün bir diğer adıdır. En modern cihazlarla üretimi koordine etmenin yolu da otomasyon sistemlerinin imalat süreçlerine entegrasyonundan geçmektedir.

8. Kar Maksimizasyonu: Elde edilen net gelirin artması, yukarıda saydığımız avantajların doğal bir sonucudur. Düşük maliyetli, hızlı ve kaliteli bir üretimin sonucunda verimliliğin artmasıyla birlikte kar maksimizasyonu da sağlanacaktır. Şirketlerin en temel hedefleri, karlarını en yüksek seviyeye çıkartmak ve maliyetlerini sıfıra indirmektir. Bu temel hedefi en yüksek düzeyde tamamlayabilen şirketlerin piyasada rekabet edebilme potansiyeli de oldukça yüksektir. Bu nedenle endüstriyel otomasyon aslında şirketin varlığının devam edebilmesi için bir alternatif değil, ancak ve ancak bir gerekliliktir. Uzman bir otomasyoncu sayesinde robot kol ile gerçekleştirilen üretimlerin tamamı bu sayede denetlenebilecek, kontrol edilebilecek, koordinasyon sağlanabilecek ve hata payı sıfıra indirilerek hızlı üretim sağlanabilecektir. Sonuç olarak da düşük maliyetlerle maksimum verimlilik hayata geçirilecek, böylece elde edilen kar maksimize edilebilecektir.

8 başlık altında belirtilen bu fırsatlar ve avantajları, firmaların üretim süreçlerine entegre etmek ise ancak profesyonel bir danışmanlık hizmeti alarak mümkün olabilmektedir. Oldukça teknik olan bu alanda gerçekleştirilecek dönüşümler, firmamız POYRAZ.TECH gibi bünyesinde uzman bir ekibi barındıran, deneyimli bir kurumsal yapı ile kolayca hayata geçirilebilecektir. Bu nedenle endüstriyel otomasyon sistemleri hakkındaki tüm sorularınızı firmamıza iletebilir ve profesyonel çözüm önerilerine hızlıca ulaşabilirsiniz.

Türkiye’de Endüstriyel Üretim ve Otomasyon

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBİTAK) Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı tarafından 2016 yılında hazırlanan bir raporda akıllı üretim sistemlerine ilişkin bir grafik yer almaktadır. “Tablo-3”* olarak aşağıda yer alan bu istatistikte Türkiye’deki firmaların endüstriyel otomasyon kapsamında akıllı otomasyon sistemlerini üretim hatlarına entegre etme durumu gösterilmiştir. Aslında bu tablo yukarıda da bahsetmiş olduğumuz otomasyon seviyelerine ilişkin olup Türkiye’deki firmaların neredeyse çoğunun yarı otomasyon sınıfında değerlendirildiğini göstermektedir. Firmaların Endüstri 4.0 seviyesine çıkabilmeleri için öncelikle tam otomasyon sınıfına yükselmesi gerekmektedir. Aşağıda yer alan tablodaki veriler ışığında Türkiye’de endüstriyel otomasyon sistemlerinin hala yeterli düzeye erişemediği görülmektedir.

* Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBİTAK) Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı, “Yeni Sanayi Devrimi Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası”, s. 4, 2016

Endüstriyel Otomasyonun Sağladığı Avantajlar ve Fırsatlar

Endüstriyel robotların kullanılmasının üretim süreçlerine etkisi yukarıdaki başlıklarda açıklandığı üzere eşsiz bir öneme sahiptir. Her ne kadar Endüstri 4.0 yaklaşımı, ülkedeki sanayi kuruluşları tarafından benimsenmiş̧ olsa da endüstriyel otomasyon sistemlerine tam olarak bir geçiş söz konusu değildir. Ancak bu aynı zamanda Türkiye’nin üretim süreçlerinde akıllı otomasyonların kullanılmasına yönelik büyük bir potansiyele sahip olduğunu da göstermektedir. Nitekim aşağıda bulunan “Tablo-4”*, ülkedeki endüstriyel üretim büyüme oranları hakkında detaylı bir istatistik sunmaktadır. Tablodan da anlaşılacağı üzere, ülkede robot kol gibi robotik üretim araçlarının imalat sürecine entegrasyonuna büyük bir yönelme mevcuttur ancak bu Avrupa veya Amerika’da olduğu gibi yerleşik bir yöneliş olmayıp çeşitli sebeplerle inişli çıkışlı bir yönelişi yansıtmaktadır.

Türkiye’deki otomasyon sistemlerinin tam olarak entegrasyonunun sağlanamamış olması, iç piyasada öne çıkmak isteyen ve ürün imalatı yapmakta olan firmalar için büyük bir avantaj oluşturmaktadır. Firmamızdan danışmanlık hizmeti alınması halinde sektördeki bu fırsat yakalanmış ve rekabet avantajı ele geçirilmiş olacaktır.

* KPMG, Endüstriyel Üretim-Sektörel Bakış, s. 5, 2018

Endüstriyel Otomasyonun Sağladığı Avantajlar ve Fırsatlar

Endüstriyel robotların kullanılmasının üretim süreçlerine etkisi yukarıdaki başlıklarda açıklandığı üzere eşsiz bir öneme sahiptir. Her ne kadar Endüstri 4.0 yaklaşımı, ülkedeki sanayi kuruluşları tarafından benimsenmiş̧ olsa da endüstriyel otomasyon sistemlerine tam olarak bir geçiş söz konusu değildir. Ancak bu aynı zamanda Türkiye’nin üretim süreçlerinde akıllı otomasyonların kullanılmasına yönelik büyük bir potansiyele sahip olduğunu da göstermektedir. Nitekim aşağıda bulunan “Tablo-4”*, ülkedeki endüstriyel üretim büyüme oranları hakkında detaylı bir istatistik sunmaktadır. Tablodan da anlaşılacağı üzere, ülkede robot kol gibi robotik üretim araçlarının imalat sürecine entegrasyonuna büyük bir yönelme mevcuttur ancak bu Avrupa veya Amerika’da olduğu gibi yerleşik bir yöneliş olmayıp çeşitli sebeplerle inişli çıkışlı bir yönelişi yansıtmaktadır.

Türkiye’deki otomasyon sistemlerinin tam olarak entegrasyonunun sağlanamamış olması, iç piyasada öne çıkmak isteyen ve ürün imalatı yapmakta olan firmalar için büyük bir avantaj oluşturmaktadır. Firmamızdan danışmanlık hizmeti alınması halinde sektördeki bu fırsat yakalanmış ve rekabet avantajı ele geçirilmiş olacaktır.

* KPMG, Endüstriyel Üretim-Sektörel Bakış, s. 5, 2018

Endüstriyel Otomasyonun Sağladığı Avantajlar ve Fırsatlar

Neden Bizi Tercih Etmelisiniz?

Yukarıda detaylı olarak sunulan veriler ve bilgiler ışığında endüstriyel otomasyon sistemlerinin entegrasyonunun gerek rekabet avantajı sağlayabilmek gerek maliyetleri azaltıp hata oranlarını sıfıra indirebilmek için bir gereklilik olduğunu kolaylıkla söyleyebiliriz. İşte tüm bu fırsatlardan yararlanabilmek ve insan gücüne duyulan ihtiyaçtan kaynaklanan dezavantajları ortadan kaldırabilmek için profesyonel bir otomasyoncu firmaya ihtiyaç duyulmaktadır. POYRAZ.TECH olarak otomasyon sistemlerine ve bilgi teknolojisine ilişkin tüm çözümleri profesyonel olarak Avrupa standartlarında sunmakta ve firmalara özel danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.

Çözüm odaklı yaklaşımımız, dürüstlük temelinde yükselen ticari anlayışımız, uzman ekibimiz ve en önemlisi yıllar boyunca biriktirdiğimiz deneyimimiz ile uygun maliyetlerle yüksek kalitede sağladığımız endüstriyel otomasyonlarımızla, birçok sektördeki dijitalleşmenin ve otomatikleşmenin temelini atıyoruz. Bilgisayar, elektronik, otomotiv, tıp ve telekomünikasyon endüstrileri başta olmak üzere tüm endüstrilerde faaliyet göstererek profesyonel olarak hizmet sunuyoruz.

Yüzlerce otomasyon projesini başarıyla tamamlayan firmamız, Türkiye’deki küçük ölçekli ticari işletmelerden büyük ölçekli kurumsal şirketlere kadar tüm kurum, kuruluş ve fabrikalara hizmet sağlamayı hedeflemektedir. Yüksek maliyetlerden hızlı manevralarla kaçınmak için otomasyon sistemleri nasıl elzem ise sistemin inşası, gerekli danışmanlık hizmetinin verilmesi ve bilgi aktarımının doğru olarak sağlanabilmesi için de firmamızın profesyonel desteğini almak o kadar elzemdir.

Endüstriyel otomasyon alanında tüm sektörlerde faaliyet gösteren firmamız, en kaliteli ve en profesyonel çözümleri üretim sahasında uygulayarak büyük bir rekabet avantajı elde etmenizi sağlayacaktır. Ardındaki yüzlerce başarılı proje ile elde ettiği deneyimini, kaliteli ve çözüm odaklı danışmanlık hizmetiyle birleştiren firmamız, profesyonel ekibiyle birlikte her daim yanınızda olacaktır. Otomasyon teknolojilerinin sunduğu fırsatlardan ve avantajlardan yararlanarak öne çıkmak isteyen tüm firmaların tek adresi POYRAZ.TECH sizi bekliyor!